De Viermarken, Enschede
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
An 't Haog, Rijkevoort De Walsert
Boerderij Gouda, Gouda
Kwekerij 'De Sleutelbloem'., Noorden
Zorgboerderij 'De Ruimte', Dalfsen

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een nieuwe wet waarin geregeld wordt dat gemeenten een brede verantwoordelijkheid krijgen voor de ondersteuning van hun burgers. Met de invoering van de WMO wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen 'zorg' en 'maatschappelijke ondersteuning'. Zorg valt na de invoering van de WMO onder de AWBZ en behelst alleen nog de langdurige zorg voor chronisch zieken, gehandicapten, chronische psychiatrische patiŽnten en ouderen. Maatschappelijke ondersteuning valt straks onder de nieuwe WMO en gaat over de ondersteuning en begeleiding die het mensen mogelijk moet maken om volwaardig aan de maatschappij deel te nemen.
 
De relatie tussen de WMO en AWBZ is als volgt:
  • De WMO regelt vormen van maatschappelijke ondersteuning die het   mensen mogelijk maakt om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren.   Bijvoorbeeld begeleiding en huishoudelijke verzorging. Maar ook   welzijnsactiviteiten, opvoedingsondersteuning, woningaanpassingen en   informatie en advies. De Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), de   Welzijnswet en delen van de AWBZ vallen straks (invoering gefaseerd   gepland vanaf 2006) onder de WMO. De gemeente krijgt de   verantwoordelijkheid over de uitvoering van de WMO.
  • De AWBZ is er in de eerste plaats voor zorg die zoveel kost dat ze   moeilijk te verzekeren is bij een zorgverzekeraar. Met de   volksverzekering AWBZ wil het kabinet in elk geval de zorg behouden   voor ernstig en chronisch zieken, dementerende ouderen, zwaar   gehandicapten en chronische psychiatrische patiŽnten.
 
Minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross hebben op 23 april 2004 in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van het nieuwe stelsel van zorg en maatschappelijke ondersteuning geschetst. Deze brief ('op weg naar een bestendig stelsel voor langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning') en andere informatie met betrekking tot de WMO is te vinden op www.minvws.nl, onder het kopje actuele dossiers bij Wet Maatschappelijke ondersteuning.
Voor meer informatie en de laatste stand van zaken zie ook www.wetmaatschappelijkeondersteuning.nl en www.vng.nl

<<< terug