De Viermarken, Enschede
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
An 't Haog, Rijkevoort De Walsert
Boerderij Gouda, Gouda
Kwekerij 'De Sleutelbloem'., Noorden
Zorgboerderij 'De Ruimte', Dalfsen

Deel hobbypluimvee verplicht afschermen

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verplicht hobbydierhouders in de hoogrisicogebieden hun pluimvee af te schermen. Verder heeft Veerman besloten aanvullende nationale maatregelen te treffen om insleep van vogelgriep te voorkomen. De maatregelen gaan in op maandag 24 oktober. Dat meldde Veerman vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
 
Houders van hobbypluimvee in hoogrisicogebieden moeten ervoor zorgen dat hun dieren niet in contact kunnen komen met wilde (trek)vogels of hun uitwerpselen. Hoogrisicogebieden zijn gebieden in de foerageer- of rustgebieden voor wilde watervogels of een zone van één kilometer daarbuiten.  In de praktijk betekent dit een afdak aanbrengen, aan de zijkant afgedicht met gaas of netten, of het binnenhouden van de dieren. Daarmee geldt voor deze groep dezelfde plicht als voor de commerciële houders van pluimvee in hoog risicogebied. Deze verplichting geldt niet voor hobbypluimvee dat binnen de bebouwde kom van een hoog risicogebied wordt gehouden. Vogeldeskundigen geven aan dat de bebouwde kom niet tot hoog risicogebied gerekend hoeft te worden, omdat de trekvogels daar nauwelijks een verblijf- of foerageerplaats zoeken.  
 
Voor de houders van hobbypluimvee werd tot nu toe volstaan met indringende advisering om hun dieren af te schermen voor contact met wilde watervogels. Omdat het risico op insleep in het hoog risicogebied ook voor die groep aanwezig is, vind Veerman het in de huidige dreigingssituatie noodzakelijk voor deze groep ook de afschermmaatregel in te voeren. In het laag risicogebied blijft het advies aan hobbydierhouders om gepaste maatregelen te treffen.  
 
Een tweede aanvullende maatregel betreft het insleeprisico via transporten. Alle veetransportmiddelen en alle gewone transportmiddelen waarmee levend pluimvee of broedeieren naar landen buiten de Europese Unie wordt geëxporteerd of naar eventuele EU-lidstaten waar vogelgriep is vastgesteld, moeten bij terugkomst in Nederland op bepaalde reinigings- en ontsmettingsplaatsen worden gereinigd en ontsmet. Van deze groep transportmiddelen kan worden aangenomen dat zij in risicogebieden terecht kunnen komen.  
 
De derde aanvullende maatregel betreft de aanpak van reizigersverkeer. Aanvullend op de EU-voorlichtingsaanpak met betrekking tot algemene preventie van dierziekten is in nauw overleg met Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Buitenlandse Zaken een folder gemaakt met reizigersadviezen en waarschuwingen. Deze folder is inmiddels bij de diverse grote reisorganisaties afgegeven onder de afspraak dat deze folder actief wordt verstrekt aan reizigers met bestemming Turkije, Roemenië en de door vogelgriep getroffen Aziatische landen. De folder wordt verder op geëigende plaatsen verspreid op de luchthavens. Ook zijn op de websites van de meest betrokken ministeries gelijksoortige waarschuwings- en adviseringsteksten geplaatst.

<<< terug