Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
De Cinquant, Haps
Zorgboerderij ZON, Lelystad
Zorgboerderij 'De Piet', Enter
De Wilde Planten Kwekerij, Cadier en Keer

(Onderzoeks)rapporten

(kosten)effectiviteit bij mensen met verstandelijke beperking

Achtergrond onderzoek
De visie op het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking is gericht op het versterken van de eigen kracht, het zien van de mens achter de beperking, eigen regie en zelfbepaling (zelfdeterminatie) en volwaardige participatie in de maatschappij. Het streven naar een zinvolle dagbesteding als onderdeel van het leven sluit aan bij deze visie.
Ongeveer de helft van de 1100 zorgboerderijen in Nederland staat open voor mensen met een verstandelijke beperking. In de wetenschappelijke literatuur ontbreekt echter een goed beeld van de rol die zorgboerderijen spelen in het leven van deze doelgroep. In dit onderzoek proberen we inzichtelijk te maken wat de betekenis is van zorgboerderijen voor mensen met een lichte
verstandelijke beperking/zwakbegaafdheid.


Onderzoeksvraag
“In hoeverre leidt het regelmatig bezoeken van een zorgboerderijen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking/zwakbegaafdheid tot een verandering in: (1) doelrealisatie; (2) zelfdeterminatie; (3)werktevredenheid;
 
(4) kwaliteit en kwantiteit van werkgerelateerde relaties; en (5) zorgconsumptie.
 
Het onderzoek is afgerond.
 
Klik op de link voor het onderzoeksresultaat
en
Klik op de link voor de factsheet
 

Factsheet-dagbesteding voor mensen met Dementie

 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft onlangs een onderzoek afgerond naar de bijdrage van dagbesteding op zorgboerderijen en reguliere dagbesteding aan de maatschappelijke participatie van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het onderzoek werd gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken (via ZonMw) en Alzheimer Nederland, en werd in samenwerking met LEAS Bureau voor zorgvernieuwing uitgevoerd. Diverse zorgboeren hebben een bijdrage aan dit onderzoek geleverd door hun cliënten en mantelzorgers te vragen om deel te nemen aan een interview ten behoeve van dit onderzoek.
 
Het project heeft onder andere geresulteerd in een factsheet die u hieronder kunt downloaden. In de factsheet gaan we onder andere in op de redenen van mensen met dementie en hun mantelzorgers om dagbesteding in te zetten, en hun overwegingen om te kiezen voor dagbesteding op een zorgboerderij dan wel in een reguliere instelling voor dagbesteding. Ook geven we aan wat de waarde van dagbesteding is voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, en hoe zorgboerderijen zich hierin onderscheiden van reguliere instellingen voor dagbesteding
 
Een leidende conclusie uit het onderzoek is dat zorgboerderijen, in termen van maatschappelijke participatie, een toegevoegde waarde hebben voor een bepaalde groep mensen met dementie en hun mantelzorgers. Afhankelijk van hun leeftijd, geslacht en achtergrond hebben mensen met dementie verschillende behoeften en mogelijkheden. Een goede aansluiting tussen de voorziening voor dagbesteding en de wensen en mogelijkheden van mensen met dementie (en hun mantelzorgers) is daarom van belang. De belangrijkste aanbeveling is daarom ervoor zorg te dragen dat er diversiteit is in het aanbod van dagbesteding, waardoor een brede groep van mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteund kan worden.
Factsheet zorgboerderijen_20141218 (541kB)

Waar vind ik informatie?

Op deze site worden (onderzoeks)rapporten die bij ons bekend zijn gepupliceerd. U vindt deze hieronder.
 
Maar bent u (aanstaand) ondernemer in de zorglandbouw? Kijk dan ook eens op www.multifunctionelelandbouw.nl/zorglandbouw voor handleidingen en onderzoeken die u verder kunnen helpen. Van tips voor het omvormen van een boerderij naar zorgboerderij tot wetenschappelijke onderbouwing van het nut van zorglandbouw. Handig als u bijvoorbeeld een vergunning moet aanvragen. Voor meer documenten kunt u ook het Infoloket platteland raadplegen.
Op de website www.multifunctionelelandbouw.nl leest u bovendien over landelijke activiteiten op het gebied van de zorglandbouw en andere takken binnen de multifunctionele landbouw, die elkaar kunnen versterken.

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse(MKBA)

De Zin van Zorglandbouw
 
Zorgboerderijen staan voor:
 1. een optimale keuzevrijheid van de cliënt
 2. kwaliteit (van leven) door rust, ruimte en regelmaat in een natuurlijk gestructureerde  omgeving met dieren en planten
 3. het bouwen aan de persoonlijke ontwikkeling van al haar deelnemers. Soms door zelfvertrouwen te krijgen of nieuwe vaardigheden aan te leren. Soms door te zorgen dat bijvoorbeeld ouderen met dementie minder snel achteruit gaan door actief en sociaal bezig te blijven.
 
De zorg wordt steeds duurder, op de zorgboerderij wordt passende zorg geboden, dichtbij, welke de kwaliteit van leven verhoogt en waar een eerlijke prijs gevraagd wordt. De sector Landbouw en Zorg vertegenwoordigt zorgboerderijen, als zorgaanbieder voor nu en de toekomst.
 
Met name de maatschappelijke baten van de dagbesteding op de zorgboerderij, ten behoeve van een aantal specifieke doelgroepen waaronder jeugd en (dementerende) ouderen, leveren naast verbetering van kwaliteit van leven ook financiële gezondheidswinst op.  
 
Dit onderzoekt beoogt alleen nog maar de dagbesteding. De Federatie Landbouw en Zorg is dan ook uitermate benieuwd naar de uitkomsten indien kort en langdurig verblijf worden meegenomen en het onderzoek verspreid wordt over nog meer doelgroepen.
 
Klik hier om het rapport te lezen

Persoonsgebonden Budget Eigen Regie en Empowerment

Onderzoeksproject: ‘De betekenis van het pgb bij zelfregie en empowerment’
 
In de winter van 2010 heeft ZonMw het groene licht gegeven om het onderzoek ‘De betekenis van het persoonsgebonden budget bij zelfregie en empowerment’ uit te voeren. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het programma Disability Studies.

 • Auteurs: Dr. Harrie van Haaster (IGPB), Drs. Mark Janssen (AdSearch), Drs. Agnes van Wijnen (Visie in Uitvoering)
 • 5 juni 2012
 • Hier te downloaden

Handen uit de mouwen op de zorgboerderij

Meer beweging heeft positieve gezondheidseffecten en ook gunstige effecten op bestrijding van overgewicht . Maar wordt er nu daadwerkelijk significant meer bewogen op een zorgboerderij? Om deze vraag te beantwoorden, is dit onderzocht in een praktijkonderzoek.
 • Auteur: Geert van der Sanden
 • Uitgave: Hogeschool Larenstein
 • Hier te downloaden
Artikel Handen uit de mouwen op de zorgboerderij (839kB)

Steunpuntfuncties op een zorgboerderij

Op dit moment verdwijnen voorzieningen als winkels, bankfilialen e.d. van het platteland. Zelfs grote thuiszorginstellingen overwegen zich terug te trekken van het platteland. Ook de huisarts is vaak afwezig in de directe woonomgeving. Voor jonge gezinnen kan het platteland daarom minder
aantrekkelijk worden. Bovendien zijn ouderen die op het platteland wonen steeds meer genoodzaakt om naar grote kernen te trekken. Dit in verband met het verdwijnen van allerlei plattelandsvoorzieningen.

Tegelijkertijd zijn er steeds meer agrarische bedrijven beschikbaar door schaalvergroting of doordat er geen opvolgers zijn om de boerderijen over te nemen. Hierdoor komen boerderijen leeg te staan. Sommige eigenaren zijn genoodzaakt een oplossing te vinden om hun bedrijf draaiende te houden.
Agrarische bedrijven worden dan niet (alleen) meer gebruikt voor de landbouw, maar kunnen een andere functie ernaast krijgen. Één van de opties is een (woon)zorgboerderij. Het is daarom van belang de zorgboerderij aantrekkelijk te maken voor diens omgeving.

Om de leegloop van het platteland een mogelijke oplossing te bieden, kan het van essentieel belang zijn een steunpuntfunctie bij een (woon)zorgboerderij te creëren. Steunpuntfuncties zijn voorzieningen die aan een (woon)zorgboerderij op het platteland kunnen worden toegevoegd om zo de leefbaarheid van een omgeving te vergroten. Ook andere gebruikers kunnen bij de zorgboerderij
worden betrokken om zo de leefbaarheid van een omgeving te bevorderen. Ze kunnen daarnaast een bijdrage leveren aan de instandhouding van de zorgboerderij. Veel zorgboerderijen bevinden zich namelijk op het platteland, waar ook de bovengenoemde problemen zich voordoen.

Daarnaast kunnen zorgboerderijen veel meer voor hun omgeving betekenen, ze kunnen hieraan bijdragen door steunpuntfuncties te ontwikkelen. Hierbij kan er gedacht worden aan kennis, ervaring, tijd, personeel en ruimte. Bij het opzetten van woon-, welzijn- en zorgfuncties kan er ten slotte ook gedacht worden aan innovatieve steunpuntfuncties zoals domotica en dorpsportals.
Vanuit de zorgboerderij gezien, levert een steunpuntfunctie genoeg goodwill en naamsbekendheid op. Bovendien kan de omgeving ook van een steunpuntfunctie profiteren, het kan bijvoorbeeld fungeren als een centrale ontmoetingsplek.
Microsoft Word - Definitieve Onderzoeksrapport (362kB)
Algemene handreiking (559kB)
Bijlagen Onderzoeksrapport-1 (543kB)
Bijlagen Onderzoeksrapport-2 (950kB)

Waarden van Landbouw en Zorg

 • In dit essay laten we zien dat zorgboerderijen (en zorgtuinen) natuurlijke omgevingen zijn die deelnemers waarderen. Aspecten die zij belangrijk vinden zijn de persoonlijke aandacht en betrokkenheid van de boer, de veilige, kleinschalige gemeenschap, zinvol en gevarieerd werk, de groene omgeving die rust en ruimte biedt en de niet zorg context. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze kwaliteiten belangrijk zijn voor het welbevinden en de ontwikkeling van mensen. Zorgboerderijen en zorgtuinen zijn relatieve vrijplaatsen waarbinnen nieuwe zorgconcepten worden uitgeprobeerd. Verder bieden ze een uitstekende context voor de verdere ontwikkeling van die nieuwe concepten. Voorbeelden zijn herstel als leidend principe, de presentiebenadering, ervaringsleren en maatschappelijk ondernemen. De nieuwe zorgconcepten die op zorgboerderijen worden gehanteerd richten zich op het herstel van verbindingen tussen deelnemer en zorgverlener en tussen deelnemer en samenleving.
  We constateren dat maakbaarheid, interventie, beheersbaarheid en controle het overheersende paradigma is binnen de zorg. Een stroom die in ontwikkeling is legt de nadruk op de hele mens, het bieden van een gezonde omgeving en het versterken van gezondheid. De interventiebenadering is kenmerkend voor het dominante paradigma; de presentiebenadering voor de nieuwe stroom.
  Binnen landbouw en zorg vinden we een grote diversiteit aan werkwijzen. Er zijn zorgboerderijen waar de zorg centraal staat en zorgboerderijen waar de landbouwproductie belangrijker is. Vaak is de initiatiefnemer een boer of boerin, maar soms ook een voormalig medewerker uit de zorgsector. Soms vindt dit plaats binnen de context van een stadstuin. Er zijn gangbare, biologische en biologisch dynamische bedrijven en hun visies zijn vaak zeer verschillend. Soms ligt de nadruk meer op interventie, bij de ander meer op presentie. De diversiteit is evenwel een kracht van landbouw en zorg. De sector kan een bijdrage leveren aan de verbinding van verschillende domeinen en paradigma’s.
  Het transitieprogramma langdurige zorg constateert dat weeffouten in het zorgsysteem leiden tot veel onvrede bij zorgvragers en zorgverleners. De onvrede van zorgverleners wordt verwoord door stichting Beroepseer. De onvrede richt zich op het gebrek aan waardering voor de deskundigheid, ontzieling van het werk en de steeds grotere nadruk op controle en afrekenbaarheid.
  Landbouw en zorg kan de reguliere zorg inspireren. Veel locaties zijn de gewenste vrijplaatsen waar veel aandacht is voor aspecten die binnen de reguliere zorg zwaar onder druk staan. Het gaat dan over inspiratie en commitment, aandacht voor de spirituele, existentiële dimensie, eigen verantwoordelijkheid en de focus op maatschappelijk ondernemerschap.
 • Auteur : J. Hassink, A. van Dijk, D. Klein Bramel 
 • Uitgave : Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) Universiteit, Januari 2011
 • Voor meer informatie : info.pri@wur.nl  
 • Hier te downloaden

 • Rapport_369_totaal_SEC (404kB)

  De ontwikkeling van dagbesteding binnen Landzijde

  In opdracht van de Taskforce Multifunctionele Landbouw voert Landzijde een onderzoek uit naar
  nieuwe wegen binnen de dagbesteding bij zorgboeren.
  Op dit moment wordt er door veel zorgboeren gewerkt met cliënten die, in een vorm van dagbesteding,
  activiteiten en werkzaamheden verrichten in hun bedrijf.
  Een aantal cliënten ontwikkelt zich zodanig dat de vraag zich voordoet of er vervolgstappen te maken
  zijn in de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers richting de arbeidsmarkt/ betaalde arbeid. Deze
  vraag komt zowel van de deelnemers als ook van de zorgboeren. Een verdere ontwikkeling van de visie
  is gewenst. In onderstaand document worden de ontwikkelingen binnen Landzijde geschetst. De
  volgende ontwikkelingen komen in dit document aan de orde.
  · Het ontwikkelen van opleidingstrajecten bij de zorgboer
  · Vormen van samenwerking met SW bedrijven
  · Het verzamelen en verspreiden van kennis op het terrein van de vernieuwde WSW wetgeving
   
  Het resultaat van het onderzoek kunt u lezen in onderstaand rapport 
  Ontwikkeling dagbesteding Landzijde (373kB)

  Sowing in the autumn season

  Hele titel:
  Sowing in the autumn season - Exploring benefits of green care farms for dementia patients (proefschrift)
  • Boerderijen en dementerende ouderen; het lijkt geen voor de hand liggende combinatie. Toch komen er steeds meer boerderijen, zogeheten zorgboerderijen, waar dementerende ouderen hun dag kunnen doorbrengen. Op de boerderij kunnen zij deelnemen aan allerlei activiteiten zoals dieren voeren, tuinieren, wandelen en eten koken. Daarmee hebben zij een afwisselende en betekenisvolle dag, terwijl hun mantelzorgers die thuis voor hen zorgen wat tijd voor zichzelf hebben. Dagverzorging op een zorgboerderij verschilt van dagverzorging in een reguliere zorginstelling. Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar de effecten van zorgboerderijen op de gezondheid van dementerende ouderen. Uit het onderzoek blijkt dat zorgboerderijen beter dan reguliere instellingen voor dagverzorging in staat zijn om de voedsel- en vochtinname van dementerende ouderen te stimuleren. Dit is een belangrijke bevinding omdat veel dementerende ouderen te kampen hebben met uitdroging, ongewild gewichtsverlies en ondervoeding. Zorgboerderijen lijken niet effectiever te zijn in het voorkomen van cognitieve achteruitgang, vermindering van het emotionele welbevinden en de functionele status en het voorkomen van een toename van het aantal gedragsproblemen. Noemenswaardig is verder dat op zorgboerderijen meer mannelijke dementiepatiënten komen dan in reguliere instellingen voor dagverzorgingen. Omdat deze mannen in tegenstelling tot de veelal vrouwelijke dementiepatiënten in reguliere instellingen voor dagverzorging vaak nog een partner hebben, weten zorgboerderijen een andere groep van mantelzorgers te ontlasten. Dagverzorging op zorgboerderijen is daarmee een nieuwe en waardevolle toevoeging aan de huidige zorgvoorzieningen voor thuiswonende dementerende ouderen en hun mantelzorgers.
  • Auteur : Mw. dr. ir. S.R. de Bruin
  • Uitgave : Wageningen Universiteit, December 2009
  • Voor meer informatie : simone.de.bruin@rivm.nl
  • Hier te downloaden 
   

  Publicatierapport resultaat inventarisatie zorglandbouw

  Hele titel:
  Publicatierapport resultaat inventarisatie zorglandbouw nav veranderingen zorgstelsel mei 2010
  • De diverse veranderingen in het zorgstelsel heeft ook consequenties voor de zorglandbouwsector. Enerzijds biedt het kansen anderzijds lijkt het bepaalde nadelige gevolgen met zich mee te brengen.
   De veranderingen waarop met name wordt gedoeld zijn:
   1. Mensen met een lichte beperking kunnen vanaf 1 januari 2009 geen aanspraak meer maken op de AWBZ als gevolg van de pakketmaatregel AWBZ (met uitzondering van wanneer sprake is van een bepaalde overbelasting van de thuissituatie)
   2. Mensen met een matige tot zware beperking kunnen vanaf 1 januari 2009 minder dagdelen begeleiding toegewezen krijgen als gevolg van de pakketmaatregel AWBZ
   3. Mensen met een beperking, die intramuraal verblijven, krijgen vanaf 1 januari 2008 een herindicatie naar Zorgzwaartepaketten (Zzp’s). De zorgzwaartebekostiging is op 1 januari 2009 feitelijk in werking getreden.
   Om scherper in beeld te krijgen wat de diverse veranderingen in het zorgstelsel betekenen voor de zorglandbouwsector en wat hiervan nader aandacht behoeft, is in augustus 2009 onder zorgboer(inn)en een vragenlijst uitgezet.
   Aangezien ten tijde van de eerste inventarisatie nog veel herindicaties plaats dienden te vinden, is vanuit de drie LTO-organisaties en de Stichting Verenigde Zorgboeren afgesproken om begin 2010 opnieuw te inventariseren.
  • Auteurs: Mevr. M. van Koulil en Dhr. M. van Valkenburg
  • Uitgave: Taskforce Multifunctionele landbouw
  • Hier te downloaden
  Publicatierapport resultaat inventarisatie zorglandbouw mei 201 (174kB)

  De ontwikkeling van de landbouwtak op zorgboerderijen

  • Verschillende partijen binnen de sector Landbouw en Zorg vrezen dat de landbouwtak steeds verder wordt afgebouwd op zorgboerderijen. Op basis van gegevens van het CBS, ZLTO, regionale organisaties van zorgboeren en een enquête onder zorgboeren proberen we inzicht te geven in de ontwikkeling van de landbouwtak op zorgboerderijen.
   Het beeld  is dat over het algemeen de landbouwtak op agrarische bedrijven met een zorgtak zich in vergelijkbare mate ontwikkelt als landbouwtak op reguliere bedrijven. Wel lijken er verschillen te bestaan tussen verschillende regio’s in Nederland. Het is wenselijk de ontwikkeling van de landbouw- en de zorgtak bij verschillende typen zorgboerderijen verder te blijven monitoren.
  • Auteurs: Jan Hassink, Herman Agricola & Dorit Haubenhofer 
  • Uitgave: Plant Research International B.V., Wageningen, December 2009
  • Hier te downloaden
  • Of per mail te bestellen bij: jan.hassink@wur.nl
  Rapport 309_Totaal_SEC (305kB)

  Zorgboerderijen dragen bij aan empowerment en eigen kracht.

  Hele titel: 
  Zorgboerderijen dragen bij aan empowerment en eigen kracht van deelnemers
  • Uit interviews met 41 deelnemers op zorgboerderijen, 33 zorgboeren en 27 medewerkers van zorginstellingen blijkt dat zorgboerderijen worden gezien als unieke voorzieningen doordat ze een mix van kwaliteiten bezitten. Het gaat om een persoonlijke en betrokken houding van de zorgboer, een veilige gemeenschap, zinvolle en diverse werkzaamheden en een groene omgeving. Het leidt tot een informele context die lijkt op het gewone leven.
   Zorgboerderijen blijken een innovatief voorbeeld te zijn van op empowerment en eigen kracht georiënteerde voorzieningen in de samenleving.
  • Auteurs: Jan Hassink
  • Uitgave: Plant Research International B.V., Wageningen, November 2009
  • Hier te downloaden
  • Of per mail te bestellen bij: jan.hassink@wur.nl
  Rapport 299_propress_Totaal_LR (286kB)

  Kwaliteiten werkgebieden op zorgboerderijen

  • Op basis van interviews met werkbegeleiders op zorgboerderijen en ambachtelijke projecten geeft dit rapport een overzicht van de kwaliteiten van verschillende werkgebieden en de mogelijkheden die elk werkgebied geeft om aan doelen van deelnemers te werken.
  • Auteurs: Jan Hassink
  • Uitgave: Plant Research International B.V., Wageningen, November 2009
  • Hier te downloaden
  • Of per mail te bestellen bij: jan.hassink@wur.nl
  Rapport 298_Totaal_SEC (919kB)

  Respijt voor de mantelzorger – kansen voor zorgboeren

  • Mantelzorgers (meestal familie) van ggz-cliënten ervaren verlichting door de deelname van hun naaste aan een zorgboerderij, zo blijkt uit onderzoek van het Expertisecentrum Mantelzorg in samenwerking met het Steunpunt Landbouw & Zorg (nu: Verenigde Zorgboeren).
  • In de brochure worden zorgboeren geïnspireerd hun aanbod meer toe te spitsen op deze (nieuwe) doelgroep. In de brochure staan daarom praktische tips hoe u aan deze behoeften tegemoet kunt komen. Deze tips hebben betrekking op het voorzien in persoonlijke en professionele begeleiding; afstemming op het ggz-ziektebeeld en beeldvorming en bekendheid van de zorgboerderij. Ook geven wij inzicht in de financiële mogelijkheden die er zijn voor het aanbieden van verlichting in de zorg (respijt) voor mantelzorgers. Vooral deze verlichting voor mantelzorgers door de deelname van hun naaste aan een zorgboerderij willen wij onder de aandacht brengen. 
  • Auteur: Marije Vermaas
  • Uitgave: Expertisecentrum Mantelzorg
  • Te downloaden: klik hier
  • Te bestellen: Via www.expertisecentrummantelzorg.nl (beperkte voorraad)
  • Kosten: gratis

  Werken bij de zorgboer –een adempauze voor de mantelzorgers

  • Zorgboeren kunnen met deze flyer bij hun gemeente aandacht vragen voor de zorgboerderij als respijtzorg (verlichting) voor mantelzorgers. Zo is de gemeente goed op de hoogte van de wensen van ggz-cliënten en hun mantelzorgers én van de mogelijkheden die de zorgboerderij biedt. Dit is van belang omdat de gemeente via de Wmo een belangrijke financier is van respijtvoorzieningen. De rol van de gemeente is zelfs groter geworden door de recente veranderingen op het gebied van de indicatie (ondersteunende en activerende) begeleiding van de AWBZ.
  • Auteur: Marije Vermaas
  • Uitgave: Expertisecentrum Mantelzorg
  • Te downloaden: klik hier
  • Te bestellen: Via www.expertisecentrummantelzorg.nl (beperkte voorraad)
  • Kosten: gratis

  Kansen voor opschaling van de inzet van paarden

  Hele titel:
  Kansen voor opschaling van de inzet van paarden in de Friese hulpverlening
  • Ondanks het feit dat therapie met paarden de laatste jaren steeds meer aan populariteit wint, is er nog maar weinig bekend over het concept, de toepassingsvormen, omvang en opleidingsmogelijkheden van deze therapie. Projecten LTO Noord heeft in opdracht van de Provincie Friesland een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de kansen voor opschaling van de inzet van paarden in de Friese hulpverlening. Er zijn 31 interviews afgenomen met deskundigen en betrokkenen uit het werkveld van therapie met paarden (ook met zorgboeren). Zij zijn veelal afkomstig uit Friesland.
  • Uitgave:  Projecten LTO Noord
  • Hier te downloaden

  Van Boerderij naar Zorgboerderij

  • Deze brochure geeft een beeld van bedrijfs- en managementaanpassingen die op zorgboerderijen nodig zijn en laat ook zien wat er verandert in de contacten en netwerken van zorgboeren binnen en buiten de agrarische sector. Waar moet een zorgboer aan denken en hoe gaan andere zorg boeren met de nieuwe situatie om? In de brochure staan veel praktijk ervaringen en tips!
  • Uitgave: Wageningen UR, Animal Science Group
  • Hier te downloaden

  Farming for health. Green-Care farming across Europe and The USA

  • Auteurs: Jan Hassink en Majken van Dijk
  • Uitgave: Wageningen UR Frontis Series
  • Kenmerk: 2006, 357 p., Hardcover
   ISBN: 1-4020-4540-9
  • Te bestellen bij: http://library.wur.nl/frontis - volume 13
  • Kosten: € 114,95
  • Bijzonderheden: ook te downloaden via http://library.wur.nl/frontis - volume 13 - Table of Contents

  De waarde van zorgboerderijen voor mensen.

  Hele titel:
  De waarde van zorgboerderijen voor mensen met een psychiatrische of verslavingsachtergrond
  • Voorstudie en aanzet tot een onderzoeksprogramma
  • Auteurs: Marjolein Elings, Nicole van Erp & Frank van Hoof
  • Uitgave: Plant Research International, Wageningen UR in samenwerking met Trimbos-instituut 
  • Te bestellen bij: marjolein.elings@wur.nl tel. 0317-475915
  • Kosten: € 15,00 (rapport 97)

  Eerdere publicaties

   Boer zorg dat je boer blijft!
  • Een onderzoek naar de specifieke waarden van een bedrijfsmatige zorgboerderij
  • Auteur: Marjolein Elings
  • Te bestellen bij: postkamer.pri@wur.nl tel. 0317-475915
  • Uitgave: Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit
  • Kosten: € 15,00
   
  Zorglandbouw & Stadslandschap
  • De betekenis van zorglandbouw voor de ruimtelijke kwaliteit van de groene ruimte in de stadsrand
  • Auteur: Ir. F.D. Druijff, 2004
  • Te bestellen bij: Frank Druijff, frankdruijff@hotmail.com 
  • Uitgave: WoodyDesign Veenendaal, ISBN 90-77245-24-3
  • Kosten: ca € 12,00
  • Bijzonderheden: Een cd-rom met pdf-versie van deze scriptie kan worden besteld via frankdruijff@hotmail.com
   
  Natuur en gezondheid
  • Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden.
   Deel 1 van een tweeluik: Verkenning van de stand der wetenschap
   Uitgave: Gezondheidsraad en Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek, 2004
  • Te bestellen bij: Gezondheidsraad en RMNO, order@gr.nl of bureau@rmno.nl
  • Kosten: gratis
  • Bijzonderheden: ook te downloaden via www.gr.nl of of www.rmno.nl
   
  Hoezo, een bedrijfsmatige zorgboerderij?
  • Een conceptuele verkenning naar de meerwaarde agrarisch productiebedrijf in vergelijking met een hobby- of instellingsboerderij
  • Auteur: Dorea Ketelaars
  • Uitgave: Stichting Omslag, Landelijk Steunpunt Landbouw & Zorg, Plant Research International en de Wetenschapswinkel, 2003
  • Te bestellen bij: Wetenschapswinkel Wageningen UR, tel. 0317 483908
  • Kosten: € 6,50 (rapport 194a).
   
  Hoe kan Landbouw & Zorg zich regionaal organiseren
  • Beschrijving van regionale initiatieven Landbouw & Zorg en discussie over regionale ondersteuningsstructuur. Kattenbroek en Hassink (red.)
  • Uitgave: Plant Research International, 2003
  • Te bestellen bij: Plant Research International, tel. 0317 477000 / postkamer.pri@wur.nl
  • Kosten: € 15,00 (rapport 72)
   
  Landbouw en zorg in beeld
  • Blik op heden en toekomst
  • Auteurs: Ketelaars, Van Erp en Hassink
  • Uitgave: Plant Research International, 2002
  • Te bestellen bij: Plant Research International, tel. 0317 477000 / post@plant.wag-ur.nl
  • Kosten: € 15,00 (rapport 50)
    
  Vraagsturing, de client aan het roer in de sociale zekerheid en zorg
  • Deze bundel biedt een handvat voor verdere gedachtenvorming en concretisering van wat onder vraagsturing kan worden verstaan en op welke manier concrete resultaten kunnen worden bereikt.
  • Uitgave: Breed Platform Verzekerden en Werk, 2002
  • Auteurs: Hans Bosselaar, Joyce van der Wolk, Kerst Zwart, Henk Spies.
  • Te bestellen bij: BPV&W, tel. 020 4800333 / secretariaat@bpv.nl
  • Kosten: € 12,50
    
  De betekenis van landbouwhuisdieren in de hulpverlening
  • Verkennende studie naar de betekenis van landbouwhuisdieren in de hulpverlening
  • Auteur: Jan Hassink
  • Uitgave: Plant Research International, 2002
  • Te bestellen bij: Plant Research International, tel. 0317 477000 / post@plant.wag-ur.nl
  • Kosten: € 15,00 (rrapport 45)
   
  Werkend herstellen
  • Een beschrijvend en evaluerend onderzoek naar therapeutische (leef)werkgemeenschappen voor mensen met psychiatrische problematiek
  • Auteurs: Ketelaars, Baars en Kroon
  • Uitgave: Trimbos-Instituut en Louis Bolk instituut, 2001
  • Te bestellen bij: Stichting Omslag, tel. 0321 339575 / omslag@xs4all.nl
  • ISBN nummer 90-5253-364-4
  • Kosten: € 17,50 (rapport 45)
   
  Landbouw en Zorg Loont
   
  Landbouw en Zorg: een gezondmakende samenwerking
  • Ontwikkelingsgericht onderzoek naar de gezondmakende aspecten van de zorgboerderij
  • Auteurs: Heyman, Nieborg, Welboren, Winants
  • Uitgave: Verwey-Jonker Instituut, 1999
  • Te bestellen bij: Verwey Jonker Instituut, liefst per mail secr@verwey-jonker.nl, tel. 030 2300799
  • Kosten: € 9,50

  Handboek Boerderijzorg in de zorgketen

  Recent is door LandmercPlus in opdracht van Stichting Green Valley en de Taskforce Multifunctionele Landbouw de eerste versie van dit handboek uitgegeven. Het handboek telt drie delen met in totaal 100 pagina's:
  I.   Introductie in de zorgketen en de relatie met boerderijzorg. 
       Centraal staat de driehoeksverhouding tussen zorgvrager, zorgaanbieder en de financierende instantie.
  II.  Doelgroepen: Ingegaan wordt op de zorgketen en de meerwaarde van groene zorg 
       voor de betreffende doelgroep.
  III. Financiering: Informatie over de verschillende financieiringsvormen
   
  Om te downloaden
  Deel 1 Introductie
  Deel 2 Doelgroepen
  Deel 3 Financiering